GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp khiếu nại trên website 

  • Tự thỏa thuận
  • Đưa ra cơ quan pháp luật
  • Hình thức khác

Mường Thanh chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của Khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ do Mường Thanh cung cấp trên trang web www.hellohotel.vn

Mường Thanh sẽ tiếp nhận/ xử lý các khiếu nại phát sinh sau khi nhận được thông báo từ khàng hàng đối với giao dịch mua sản phẩm/dịch vụ trên trang web www.hellohotel.vn

Khách hàng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Mường Thanh không được giải quyết thỏa đáng.  

Trong trường hợp cụ thể, chúng tôi sẽ: yêu cầu khách hàng cần có trách nhiệm cung cấp chính xác các thông tin vô hình và hữu hình về vấn đề khiếu nại, mâu thuẫn đang phát sinh cần giải quyết mà Khách hàng đã tự thấy mình bị thiệt hại. 

Hello Hotel sẽ thực hiện giải quyết các tranh chấp theo quy trình sau:

 

Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Hello Hotel sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên hoặc Bộ phận Kinh doanh sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách hàng. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Hello Hotel đã công bố.

Bước 2: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Hello Hotel đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Khách hàng không quá 07 ngày.

Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để thực hiện (Bộ phận Kinh doanh, Bộ phận Tư vấn…) và gọi điện xác nhận với Khách hàng về kết quả khiếu nại đã được giải quyết. 

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì Hello Hotel sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho Khách hàng.